Koszyk
Brakuje Ci zł do darmowej dostawy!
Zakwalifikowałeś się na darmową dostawę!
Przejdź do treści

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

HSNF LTD

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez HSNF za pośrednictwem Sklepu Internetowego, skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientami na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: info@mylee.pl.
 4. Sklep Internetowy odpowiada na wiadomości wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych.
 5. Klient przed dokonaniem Rejestracji oraz przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Klient zawierając Umowę Sprzedaży z HSNF akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i włączona obsługa plików cookies.

 

§ 2 Definicje

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod domeną www.mylee.pl, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż Produktów oferowanych przez HSNF.
 2. HSNF – HSNF LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, adres: Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London EC1V 9EE, Wielka Brytania, adres do korespondencji: 139-141 Pembroke Rd, London N10 2JE, Wielka Brytania, wpisana do brytyjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem 06945009, adres e-mail: info@mylee.pl (zwany dalej: HSNF).
 3. Konsument – Klient, który zawiera Umowę Sprzedaży z HSNF w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, jednakże, w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 18 lat – do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym.
 5. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa oferowana przez HSNF do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana przez Klienta z HSNF.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone elektronicznie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z HSNF.
 9. Konto - konto Klienta w Sklepie Internetowym, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i Rezerwacjach w Sklepie.
 10. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

§ 3 Konto w Sklepie Internetowym

 1. HSNF świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Założenie Konta Klienta, umożliwia Klientom korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym pełen wgląd do historii Zamówień oraz zarządzanie nimi, szybki i wygodny proces składania kolejnych Zamówień, możliwość skorzystania ze schowka ułatwiającego składanie kolejnych Zamówień, dodawanie recenzji Produktów, rejestrowanie zwrotów oraz reklamacji.
 3. W celu utworzenia indywidualnego Konta w Sklepie internetowym, niezbędne jest wypełnienie przez Klienta Formularza Rejestracji poprzez podanie adresu e-mail, oraz nazwy użytkownika. 
 4. Wypełnienie Formularza Rejestracji jest dobrowolne, ale jego wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień. 
 5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu Formularza Rejestracji przez Klienta, otrzymuje on od HSNF na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta i w celu ostatecznej Rejestracji Konta, Klient jest zobowiązany kliknąć w otrzymany link aktywacyjny Konta. 
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu ustanowionego w Formularzu Rejestracyjnym i hasła wygenerowanego losowo i przesłanego na adres mailowy podany w Formularzu Rejestracyjnym lub hasłem samodzielnie zmienionym przez Klienta na swoim Koncie Klienta. 
 7. Po utworzeniu Konta, Klient ma możliwość uzupełnienia swoich danych szczegółowych, w tym: imię i nazwisko, wyświetlaną nazwę Klienta, opcjonalnie nr telefonu, adres do rozliczeń, adres dostawy w przypadku, gdy adres ten jest inny niż adres do rozliczeń, opcjonalnie nr NIP.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili edycji swoich danych podanych w Koncie Klienta oraz bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do HSNF, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres HSNF.
 9. Jeżeli jakiekolwiek czynności podejmowane przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego naruszą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa czy dobra osobiste osób trzecich dobra lub postanowienia Regulaminu, HSNF jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta. 

 

§ 4 Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkty oferowane przez HSNF w Sklepie Internetowym jest możliwe:
 2. za pomocą Konta w Sklepie Internetowym;
 3. za pomocą Formularza Zamówienia, poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia bez konieczności rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 4. W celu złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 1a, Klient loguje się na swoim Koncie w Sklepie Internetowym, wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie go do Koszyka, a następnie wybiera sposób dostawy Produktu oraz adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany na Koncie Klienta i potwierdza dokonany wybór poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy” i potwierdza Zamówienie.
 5. W celu złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 1b, Klient wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie go do Koszyka i potwierdza dokonany wybór poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”, a następnie wypełnia Formularz Zamówienia poprzez wskazanie przez Klienta wybranego Produktu, danych Klienta, sposobu odbioru/dostawy Produktu, adresu dostawy, metody płatności, danych do faktury i potwierdza Zamówienie.
 6. Po złożeniu zamówienia online, Klient może sprawdzić status zamówienia, logując się na swoje Konto Klienta. Wysyłany jest również e-mail potwierdzający zamówienie, ale HSNF nie ponosi odpowiedzialności, jeśli e-mail zostanie zidentyfikowany przez jakąkolwiek usługę poczty internetowej jako poczta niechciana i niedostarczony/niewłaściwie dostarczony.
 7. HSNF przystąpi do realizacji Zamówienia po otrzymaniu płatności od Klienta zgodnie z wybraną formą płatności. 
 8. Ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 9. Ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym nie uwzględniają kosztów dostawy, który w zależności od zamawianego Produktu, będzie podawany w trakcie procesu składania Zamówienia, przy wyborze sposobu dostawy Produktu.
 10. Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się z innymi promocjami.
 11. Jeśli podczas składania zamówienia Klient wskaże, że chce otrzymać fakturę w wersji elektronicznej, zostanie ona przesłana na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 12. Klient posiadający Konto Klienta ma również możliwość pobrania faktury Vat ze swojego konto w wersji elektronicznej. 
 13. Jeśli Zamówienie nie zostało wysłane, Klient ma możliwość zmiany adresu dostawy, jeśli Zamówienie zostało wysłane, zmiana adresu dostawy jest możliwa jedynie poprzez stronę internetową firmy kurierskiej realizującej dostawę Zamówienia, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.  Zmiana adresu nie jest gwarantowana, gdy Zamówienie jest u kuriera.
 14. W niektórych przypadkach Zamówienia mogą zostać anulowane przez system HSNF, z powodu: problemów z przetwarzaniem informacji o płatności, niedostępności Produktów, braku możliwości dostarczenia na podany adres, błędu technicznego na stronie, prośby Klienta o anulowanie, powielania Zamówień. 
 15. Klient ma możliwość anulowania Zamówienia poprzez wysłanie prośby na adres mailowy: info@mylee.pl, podając numer zamówienia. Jeśli Zamówienie zostało już wysłane, HSNF poinformuje o tym fakcie klienta. 
 16. Koszt dostawy wszelkich Zamówień zwróconych do HSNF w wyniku nieodebrania przez Klienta lub podania nieprawidłowego adresu, ponosi Klient.
 17. Koszt wymiany Produktów z Zamówienia, które z winy HSNF zostały dostarczone niezgodnie z Zamówieniem ponosi HSNF. 

 

§ 5 Kody promocyjne

 1. HSNF zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia, w przypadku, gdy jego zdaniem kod promocyjny jest nieważny dla składanego zamówienia. 
 2. Kody promocyjne nie mają wartości pieniężnej i nie można ich wymienić na gotówkę.
 3. Kody promocyjne nie mogą być używane w połączeniu z innymi ofertami lub promocjami. O ile nie zaznaczono inaczej, kody promocyjne nie obejmują przecenionych przedmiotów, ofert wielokrotnego zakupu, opłat za dostawę. Oferty nie dotyczą wyprzedaży ani innych przecenionych produktów.
 4. Kody promocyjne są jednorazowego użytku i można wykorzystać jeden Kod przy jednym Zamówieniu. 
 5. Aby zrealizować Kod promocyjny, należy wykonać następujące czynności: 
 • umieścić wszystkie Produkty, które mają być kupione w swoim Koszyku oraz kliknąć ikonę Koszyk w prawym górnym rogu witryny internetowej HSNF;
 • kliknąć zakładkę: „wyświetl i edytuj” Zamówienie i następnie wprowadzić swój kod promocyjny w polu „Wprowadź kod rabatowy” znajdującym się w sekcji „Kod rabatowy” na stronie „Do kasy”. Wybierz 'Zastosuj kod' Strona zostanie zaktualizowana, a Kod Promocyjny zostanie zastosowany;
 • kliknąć „Przejdź do kasy”, po czym Klient zostanie przekierowany na stronę płatności.

 

§ 6

Dostawa Produktów i Płatności

 1. Dostawa zakupionych przez Klienta Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dostarczenie Produktów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia.
 2. Operatorem logistycznym na terenie Polski, działającym w imieniu i na rzecz HSNF jest HSNF PL sp. z o. o. w Poznaniu, adres: ul. Główna 6, 61-005 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000962706, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł, REGON: 521566132, NIP: 7822908491.
 3. Wysyłka Produktów przez HSNF następuje w dni robocze w ciągu 24h od chwili otrzymania płatności od Klienta. 
 4. Dostawa Produktów jest realizowana przez DHL oraz Inpost w ciągu 1-2 dni roboczych. 
 5. Terminy wskazane w ust. 3 i 4 to terminy orientacyjne, HSNF dokłada wszelkich starań w ich dotrzymaniu, ale jednocześnie zastrzega, że mogą się one wydłużyć z przyczyn niezależnych od HSNF.
 6. Klient może skorzystać z metody płatności za zakupione Produkty korzystając z serwisu www.przelewy24.pl. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.
 7. Ze względów bezpieczeństwa imię i nazwisko Klienta oraz adres rozliczeniowy muszą być zgodne z danymi karty kredytowej/debetowej użytej do płatności. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Zamówienia, które nie spełnia tych kryteriów.

 

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a HSNF następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia HSNF niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez HSNF Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a HSNF.

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając HSNF oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail HSNF.
 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, HSNF niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy HSNF zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez HSNF).
 8. Konsument dokonuje zwrotu Produktów na adres: Prologis Park I, ul. Poznańska 16B, 62 – 080 Sady n/Poznań niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Konsument otrzymał Produkt od HSNF.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 11. Zwrotu płatności HSNF dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 9 Reklamacje

 1. HSNF ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty bez wad i odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. 
 2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, inny niż, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. HSNF odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.
 4. Klient ma prawo do reklamacji Produktów w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres HSNF, załączając dowód zakupu Produktu lub podając numer Zamówienia. 
 6. Klient w reklamacji winien zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą. 
 7. Jeśli HSNF po otrzymaniu od Klienta reklamacji uzna, że do jej rozpatrzenia konieczne jest dostarczenie Produktu, Klient jest zobowiązany do jego dostarczenia na adres: Prologis Park I, ul. Poznańska 16B, 62 – 080 Sady n/Poznań.
 8. HSNF ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej z HSNF;
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a HSNF;
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a HSNF, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 6. Konsument może skorzystać z Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest HSNF.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celach:
 3. zawarcia oraz realizacji Umów Sprzedaży, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, udzielania odpowiedzi na pytania Klientów, kontaktowania się z Klientami, wystawiania na ich rzecz faktur i rachunków, rejestracji indywidualnych Kont Klientów – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
 4. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1c RODO);
 5. windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane – będą przechowywane do czasu wycofania przez nią zgody. 
 7. Niezbędnym elementem procedury Rejestracji, złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas Rejestracji, składania Zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu Rejestracji, złożenia Zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. 
 8. Odbiorcami danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do wykonania umowy, mogą być również osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych: pracownicy i współpracownicy; firma świadcząca usługi informatyczne na rzecz administratora, firma księgowa, kancelaria prawna, firmy kurierskie, HSNF PL sp. z o. o. jako operator logistyczny. 
 9. Klientowi przysługuje prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres administratora.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu. 
 12. HSNF w ramach strony internetowej, na której prowadzony jest Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowa informacja dotycząca tych plików jest zawarta w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów może nastąpić wyłącznie w języku polskim.
 2. HSNF zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie HSNF poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

Załącznik:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

HSNF

Prologis Park I

ul. Poznańska 16B, 62 – 080 Sady n/Poznań.

 

 

Ja ..................................................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta ..................................................................................................................................

Adres Konsumenta .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

 

 

Ostatnio oglądane

wishlist

Ostatnio oglądane

wishlist

15% OFF

HELLO POLAND, POZNAJ MYLEE

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymać 15% zniżki na swoje kolejne zakupy.

files/Screenshot_26.webp

Darmowa dostawa

Od 100zł

files/paypo_transparent.png

Odroczone Płatności

Zamów teraz, zapłać za 30 dni

files/badge.png

Marka Nr 1 w UK

Ponad 4 miliony zadowolonych klientek